PROJEKTY REALIZOWANE W 2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie realizowane przez Fundację Gallen i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu grantowego LGD Lider A4 pod nazwą „Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru Lider A4” w ramach zadania grantowego pn. „Spichlerz łączy pokolenia”, realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki środkom uzyskanym z “Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w obszary wiejskie”, objętego PROW na lata 2014-2020 mamy możliwość i przyjemność realizacji projektu “Spichlerz łączy pokolenia” integrującym nie tylko pokolenia, ale i społeczność mieszkańców gmin Kobierzyce, Żórawina, Kąty Wrocławskie, Domaniów i Siechnice i aktywizować sąsiedzką społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider A4. Nasz projekt oferuje integracyjne spotkania w Muzeum Powozów Galowice i aktywne uczestniczenie w proponowanych przez nas działaniach, jakimi są: poznanie naszej muzealnej kolekcji i historii galowickiego spichlerza, z dodatkowym specjalnym wykładem pogłębiającym aspekty tego wyjątkowego dziedzictwa historyczno-kulturowego, udział w warsztatach pracy twórczej oraz biesiadę z poczęstunkiem dla naszych gości, podczas której nasi animatorzy inspirują do wymiany pokoleniowych doświadczeń, wzajemnej samopomocy i wspólnej integracji. Celem tego typu spotkań jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, społeczna integracja rdzennych i napływowych mieszkańców gmin Kobierzyce, Żórawina, Domaniów, Siechnice i Kąty Wrocławskie. Zakładamy również, że nasz projekt sprzyjać będzie wyrównywaniem dysproporcji edukacyjnych dzieci i młodzieży, przeciwdziałać wszelkim wykluczeniom społecznym, wzmacniać społeczną akceptację i wzajemne poszanowanie, inspirować i budować tożsamość lokalną oraz wspierać przełamywanie barier lęku i nieśmiałości do ludzi żyjących wokół nas. Chcemy integrować, motywować, kształtować poczucie wartości, podnosić samocenę i pewność siebie wszystkich defaworyzowanych grup społecznych naszego regionu, w miejscu, które jest wyjątkowym zabytkiem i dziedzictwem naszej wspólnej lokalnej historii.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane przez Fundację Gallen, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu grantowego LGD Lider A4 pod nazwą „Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców”, w ramach zadania grantowego „Bajki i legendy ze spichlerza”, realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dzięki środkom uzyskanym z “Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w obszary wiejskie”, objętego PROW na lata 2014-2020 mamy możliwość i przyjemność realizacji, otwartego dla lokalnej społeczności, cyklu spotkań z teatrem dla dzieci pt. ”Bajki i legendy ze spichlerza”.

Zabytkowe miejsce w połączeniu z atrakcyjną propozycją kulturalną sprzyjają dbałości o dziedzictwo kulturowe i co niezwykle istotne, zapewniają mieszkańcom naszej gminy i gmin sąsiednich dostęp do dóbr kultury i sztuki oraz rozrywki kulturalnej. Niedzielne i świąteczne spotkania z teatrem i lokalnym dziedzictwem kultury kierujemy przede wszystkim do rodzin zamieszkujących gminy Kobierzyce, Żórawina, Kąty Wrocławskie, Domaniów i Siechnice, skupionych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Lider A4. Nie zamykamy jednak drzwi przed innymi mieszkańcami regionu, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty. Głównym celem naszego projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru poprzez łączenie walorów kultury materialnej (zabytkowy Spichlerz Galowice, jego otoczenie i Muzeum Powozów) z szerszą i ogólnie dostępną ofertą kulturalną (niedzielne lub świąteczne spotkania z teatrem dla dzieci, warsztaty twórcze, pielęgnacją i popularyzacja obyczajów i działalności artystycznej mieszkańców naszych gmin). Zależy nam na rozbudzaniu zainteresowań kulturowych i obyczajowych, umożliwieniu społeczności wiejskiej łatwego dostępu do kultury wyższej w pobliżu miejsca zamieszkania oraz rozpowszechnianiu wzorca spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny, twórczy, edukacyjny, w gronie rodzinnym i bliskości społeczności lokalnej. Otwierając naszą zabytkową przestrzeń chcemy promować lokalne dziedzictwo, łącząc jego historyczną przeszłość z potrzebą współczesnego rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu. Zależy nam na sąsiedzkiej integracji rodzin i cennych artystycznych doznaniach najmłodszych w spotkaniach z żywym, profesjonalnym teatrem i interaktywnym kontaktem z twórcami. Zachęcamy zatem do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB – Muzeum Galowice i serdecznie zapraszamy!